Vin

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

  • Visa på goda exempel på hantering av mat och matavfall.
  • Öka kunskapen hos våra besökare för att möjliggöra medvetna val av mat och dryck.
  • Visa upp nyheter inom förpackning av mat och dryck.
  • Möjliggöra försäljning och köp av närproducerad mat.
  • Vi samarbetar med partners som tar hand om all mat som blir över efter eventets slut.
  • Vi arbetar för att främjar hållbara trender.

 

Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad vår planet klarar av. Visste du exempelvis att 1/3 av den mat som produceras slängs? Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser.

Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom. Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor är en nödvändighet för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa.

Källa: Globalamalen.se